પરમધામ પરિવારનાં પૂજ્ય દાદા વાસવાણી સાથેનાં સંસ્મરણો

પરમધામ પરિવાર ને વર્ષ ૨૦૦૧માં મુંબઈ ખાતે પૂજ્ય ગુરુજી સ્વામી તેજોમયાનંદજીનાં જ્ઞાનયજ્ઞ સમયે પૂજ્ય દાદા વાસવાણીનાં સાંંન્નિધ્ય નો લાભ મળ્યો હતો. આ પ્રસંગને આવરી લેતાં લેખને વાંચવા માટે >>  ક્લિક કરો