સગુણ ભક્તિ – જ્ઞાન યજ્ઞ

હરિ ૐ! સૌને હાર્દિક આમંત્રણ.